Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno

  Zakon predvideva precej visoke globe in strožji nadzor za kršitelje.

  Pri delu in zaposlovanju na črno se negativne posledice za posameznika, ki dela ali je zaposlen na črno odražajo tudi pri drugih pravicah, ki sicer pripadajo vsakemu posamezniku, ki dela ali je zaposlen zakonito. Gre za pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, nadomestila ob odsotnosti iz dela, v primeru zakonite zaposlitve pa tudi za pravice iz delovnega razmerja (prikrajšan je za odpravnino, dopust, regres, stroški za prehrano in prevoz), ob izgubi dela ni upravičenja do nadomestila za brezposelnost, opravljeno delo se ne šteje v delovno dobo in ne upošteva pri pokojninski dobi in pokojninski osnovi.

  Delo na črno, omogočanje dela na črno in zaposlovanje na črno je po zakonu prepovedano. Po tem zakonu prav tako ni dovoljeno oglaševanje, če se ponuja ali oglašuje delo, ki se šteje za delo na črno, če se objavi potreba po delavcu za delo, ki ni ustrezno registrirano ter, če se oglašuje delo posameznika, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava preden je ta sklenjena. ZPDZC-1 določa tudi nekatere izjeme, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev ne pomenijo dela in zaposlovanja na črno.
  Te izjeme so: sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije, prostovoljsko, dobrodelno delo, pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah, kratkotrajno delo in osebno dopolnilno delo. Vsa ta dela (razen osebno dopolnilno delo) se opravljajo brezplačno. Je pa potrebno pred začetkom dela takšno delo zakonsko urediti.

  Zakon predvideva precej višje globe in strožji nadzor za kršitelje.
  Globe so določene v različnih višinah glede na storilce prekrškov in vrsto kršitev. Najnižja predpisana globa je v višini od 100 do 2.500 eurov, najvišja pa od 5.000 do 26.000 eurov. Višje so globe za prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi. V primeru prekrška zaradi nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav je posledica tudi izločitev iz postopkov javnega naročanja in izguba ali omejitev pravic do javnih sredstev ter obveznost njihovega vračila.


  Zakon predvideva tudi višje globe za kršitelje, predvsem za »šušmarje«. Višino glob predpisuje Zakon o preprečevanju dela na črno, nekaj najpomembnejših členov pa je navedenih spodaj :
  --> če podjetje ali s.p. opravlja dejavnost, za katero ni registrirano: od 2.000 do 26.000 EUR (od 520 do 2.600 EUR za odgovorno osebo),
  --> če posameznik opravlja dejavnost, za katero ni registriran: od 1.000 do 7.000 EUR,
  --> če delodajalec omogoči opravljanje dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da opravljajo delo na črno: od 2.600 do 15.600 EUR (od 420 do 1.600 EUR za odgovorno osebo / od 1.000 do 5.000 EUR za posameznika),


  če delodajalec (ki ni posameznik):
  --> omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, oz. ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja, ali ga je v času trajanja delovnega razmerja,
  --> omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma ki ga ni zavaroval v skladu z zakoni, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja, ali z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela,
  --> omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov,
  --> zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev,
  --> nezakonito zaposli državljana tretje države,


  znaša globa od 2.000 do 26.000 EUR (od 500 do 2.500 EUR za odgovorno osebo).
  Če posameznik, v svojem imenu in za svoj račun zaposli posameznika, ki zanj opravlja delo na črno, znaša globa od 1.000 do 5.000 EUR.
  Za posameznike, ki opravljajo delo na črno pri delodajalcu, globe znašajo od 500 do 2.500 EUR. Delavca pa se ne kaznuje, če še preden je uveden postopek nadzora po tem zakonu, prijavi delodajalca.

  POMEMBNO: Posameznik, ki opravlja delo preko podjemne, avtorske, ali pogodbe o začasnem delu, mora imeti med opravljanjem dela, vedno pri sebi podpisano pogodbo. Kazen za delavca za to kršitev znaša od 100 do 2.500 EUR, prav tako pa je kazensko odgovoren delodajalec.

  PREBERITE TUDI :
  Delo upokojencev v letu 2023
  Kratkotrajno delo družinskih članov
  Pravni nasvet: Kdaj pomoč pri delu ni delo na črno
  Kratkotrajno delo - brezplačna družinska pomoč
  Osebno dopolnilno delo
  Evidenca za družinsko pomoč v podjetju
  Kako lahko plačate zunanjemu sodelavcu in koliko vas to stane


  VIR : gov.si, informiran.si, lastni viru, januar 2024