Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Bilance in poročila 2009 - 2010

  Rok za oddajo zaključnih poročil in bilanc se vztrajno približuje. Priprava poročil je še posebno zahtevna pri samostojnih podjetnikih, ki prek leta vse prevečkrat pozabijo skrbeti za knjigovodske listine. Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba in ki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko, morajo v treh mesecih po koncu koledarskega leta na AJPES predložiti:
  • podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih,
  • podatke o opredelitvi podjetnika,
  • dodatne podatke in
  • izjavo o uporabi podatkov iz letnega poročila.
   
  Mali podjetniki, ki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko, morajo predložiti:

  • podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in
  • izjavo o uporabi podatkov iz letnega poročila.

  Osebne družbe, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko letno poročilo za javno objavo predložijo na poenotenih obrazcih. Hkrati morajo predložiti podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika, dodatne podatke in izjavo o uporabi podatkov iz letnega poročila. S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.


  Novoustanovljena podjetja
  Osebne družbe, ustanovljene v poslovnem letu, za katero se poroča, ki še niso začele poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, lahko namesto letnega poročila za javno objavo in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko predložijo AJPES izjavo, da še niso začele poslovati.

  Ob stečaju ali prenehanju delovanja
  Mali podjetniki, ki v koledarskem letu nehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja, lahko v treh mesecih po prenehanju oziroma začetku stečaja AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih. Mali podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred ustavitvijo poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida pa za obdobje od 1. januarja do zadnjega dne pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu. Podatke predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju, osebno ali po pošti s povratnico.

  Stroški in kazni
  Obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo izpolnite s predložitvijo vseh sestavnih delov letnega poročila in s plačilom stroškov javne objave po tarifi, veljavni za posamezno leto. Zoper podjetnika, ki ne predloži letnega poročila za javno objavo v treh oziroma osmih mesecih po izteku poslovnega leta in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko v treh mesecih po koncu koledarskega leta, uvede AJPES postopek o prekršku.

  Objavljeno: Finance, 9.3.2010, www.finance.si, Avtor: Tadeja Mesojedec