Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Danes zadnji čas za plačilo prispevkov za oktober

  Samostojni podjetniki imate do sredine novembra čas, da plačate prispevke za samozaposlitev za mesec oktober. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj vam vse potrebno drugače uredi on.
  Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke je od 1.1.2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.


  V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:
  prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  prispevek za starševsko varstvo in
  prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
  Če zasebnik - samostojni podjetnik - zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.
  Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

  Zavod mladi podjetnik, 2.11.2010, http://mladipodjetnik.si, Avtor: Egon Ravbar