Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Koliko davka bom plačal v 2020?

  V Uradnem listu Republike Slovenije št. 66 so bile 5.11.2019 objavljene spremembe Zakona o dohodnini ((ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

  Spremembe zakonov se uporabljajo od 01.01.2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovni najem, ki se uporabljajo že od 1.1.2019.
   


  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


   

  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

  a) Amortizacija sredstev v poslovnem najemu

  S spremembo zakonodaje se za sredstvo vzeto v poslovni najem kot strošek amortizacije za davčne namene uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva.

  b) Uvedba 7% efektivne stopnje obdavčitve

  Kaj to pomeni? Do sedaj je veljalo (do vključno leta 2019), da so podjetja lahko pozitivno davčno osnovo v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb zniževala s koriščenjem davčnih olajšav do davčne osnove 0 EUR (koriščenje davčnih olajšav iz naslova investicij v raziskave in razvoj, investicij v opremo in neopredmetena sredstva…) in posledično plačala 0 EUR davka.

  Od leta 2020 dalje pa bo pravna oseba vedno plačala davek od dohodkov pravnih oseb saj velja omejitev zmanjšanja davčne osnove. Na podlagi izvršene spremembe zakonodaje se vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznajo največ v višini 63% davčne osnove.

  Primer vpliva navedene spremembe:

   

  podatki

  2019

  2020

  Davčna osnova pred olajšavami

  50.000

  50.000

  50.000

  Olajšava za vlaganja v opremo in NS

  60.000

  50.000

  31.500

  Davčna osnova

   

  0

  18.500

  Davek

   

  0

  3.515

  Podjetje bo tako lahko v letu 2020 (izhajamo iz enakih podatkov) koristilo le del olajšave iz naslova vlaganj v opremo in neopredmetena sredstva v višini 31.500 EUR (ostalo prenos) ter bo moralo plačati davek v višini 3.515 EUR, kar je 7,03 % davčne osnove.

  Določbe veljajo smiselno tudi za dohodke iz dejavnosti – samostojnega podjetnika.

   

  Zakon o dohodnini

  a) Dohodki iz zaposlitve

  Z letom 2020 se spreminja dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih (2. in 3.) dohodninskih razredov (za eno odstotno točko). Za leto 2020 bo veljala velja naslednja dohodninska lestvica:

  Če znaša neto letna davčna osnova v EUR

  znaša dohodnina v EUR

  nad

  do

   

   

  8.500

                       16 %

  8.500

  25.000

  1.360               +26 % nad   8.500

  25.000

  50.000

  5.650               +33 % nad 25.000

  50.000

  72.000

  13.900             +39 % nad 50.000 

  72.000

   

  22.480             +50 % nad 72.000

  Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika, načeloma pa se bo vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava najmanj z zdajšnjih 3.302 EUR na 3.500 EUR.

  b) Dohodki iz dejavnosti

  Uvedba 7% efektivne stopnje obdavčitve (obrazložitev pri ZDDPO-2).

  c) Dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

  Od leta 2020 bodo dohodki iz kapitala obdavčeni po stopnji 27,5%.

  Spreminjajo, dvigujejo se tudi stopnje obdavčitve dobičkov iz kapitala. Pregled stopenj v letu 2019 oziroma 2020 je razviden v spodnji tabeli.

  Lastništvo kapitala

  2019

  2020

  Manj kot 5 let

  25%

  27,50%

  Od 5 do 10 let

  15%

  20%

  Od 10 do 15 let

  10%

  15%

  Od 15 do 20 let

  5%

  10%

  Nad 20 let

  neobdavčeno

  neobdavčeno

   

  d) Dohodki iz oddajanja premoženja v najem

  V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci z letom 2020 lahko upoštevali normirane stroške v višini 15 %, hkrati pa se zvišuje stopnja dohodnine od tovrstnih dohodkov na 27,5 %.


  VIR: Tadeja Bučar, Svetovanje.si, 15.11.2019