Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Prejemniki globe iz naslova Registra dejanskih lastnikov

  V primeru, da ste se v register RDL vpisali prepozno in že prejeli globo na Zbornici računovodskih servisov svetujejo naslednje:

  Vsem poslovnim subjektom, ki vpisa v poslovni imenik še niso izvedli, pa bi ga v skladu z Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma morali, predlagamo, da le – to storijo čim prej. Vpis dejanskega lastnika v eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba na spletni strani AJPES-a.
  Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

  Poslovni subjekti, ki so že prejeli plačilni nalog s strani FURS-a, lahko vložijo zahtevo za sodno varstvo. To storijo tako, da vpis v RDL izvedejo takoj po prejemu plačilnega naloga in nato vložijo na FURS zahtevo za sodno varstvo, v kateri izkažejo, da so vpis izvedli ter predlagajo FURS-u, da plačilni nalog odpravi in izreče opomin. Zahtevo za sodno varstvo je potrebno vložiti v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga v pisni obliki. V postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo lahko prekrškovni organ v skladu s 5. odstavkom 63. člena Zakona o prekrških (ZP-1) izreče opomin namesto sankcije. Podlago za navedeno daje tudi 21. člen ZP-1, ki določa, da sme že prekrškovni organ izreči opomin za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Nadalje drugi odstavek istega člena določa, da se sme opomin izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe oziroma sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil povzročeno škodo. 

  Pri tem se morajo poslovni subjekti zavedati tveganja, da v primeru, če sodišče zavrže ali zavrne zahtevo za sodno varstvo, izgubijo pravico do plačila polovice zneska izrečene globe.

  VIR: Zbornica računvodskih servisov