Bi zaposlili tujca? To morate vedeti.

Tujec, ki se želi zaposliti ali delati v Sloveniji, za to potrebuje enotno dovoljenje, ki ga izda upravna enota

Podjetja zaradi pomanjkanja delovne sile in prihoda tujih investitorjev vse bolj zaposlujejo delavce iz tujine, tudi iz držav, iz katerih ti tradicionalno niso prihajali. V nadaljevanju najdete odgovore na osem vprašanj o zaposlovanju tujih državljanov

Zavod za zaposlovanje je v prvih devetih mesecih letos izdal 13.440 delovnih dovoljenj, to je 900 več kot v celotnem lanskem letu. Veliko večino so jih dobili državljani BiH za delo v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Povečuje se tudi število izdanih soglasij k enotnemu dovoljenju za bivanje in delo. Teh je največ za državljane Srbije, Kosova in Makedonije. V prvih devetih mesecih letos pa se je iz držav EU v Sloveniji zaposlilo največ Bolgarov (2907), Italijanov (918) in Romunov (863). Trg dela za hrvaške državljane se je sprostil šele letos poleti. Skupaj se je zaposlilo 6246 tujih državljanov EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, v celotnem lanskem letu pa 7708.

Katera dovoljenja potrebujejo tuji državljani za delo v Sloveniji?
Tujec, ki se želi zaposliti ali delati v Sloveniji, za to potrebuje enotno dovoljenje za prebivanje in delo, v primeru sezonskih del, krajših od 90 dni v koledarskem letu, pa zadošča delovno dovoljenje.

Kdo mora zaprositi za dovoljenja?
Vloge za enotna delovna dovoljenja se vložijo na enotni vstopni točki pri upravni enoti, vloge za delovna dovoljenja pa na zavodu za zaposlovanje. Za enotno dovoljenje mora zaprositi tujec sam oziroma njegov delodajalec, za delovno dovoljenje pa zaproša delodajalec.

Kdo izdaja dovoljenja?
Enotna dovoljenja izdajajo upravne enote, kjer bo tuji delavec zaposlen ali kjer bo prebival, delovna dovoljenja pa centralna služba zavoda za zaposlovanje.

Kakšen je pogoj za izdajo enotnega dovoljenja?
Tuji državljan mora izpolnjevati pogoje iz zakona o tujcih, torej mora imeti veljavni potni list, biti nekaznovan in imeti zadostna sredstva za preživljanje. Poleg tega mora zavod za zaposlovanje na podlagi zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev izdati soglasje za zaposlitev ali delo. Za delavce iz Bosne in Hercegovine kot soglasje služi dovoljenje na podlagi sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v Republiki Sloveniji. Tudi tega izda zavod. Enotno dovoljenje se lahko izda brez soglasja zavoda v posebnih primerih, denimo za diplomate, duhovnike, novinarje, študente za delo prek študentskih servisov ...

Kakšni so roki za pridobitev enotnega dovoljenja?
Zakonski rok za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju je 15 dni od dneva popolne vloge. Zakonski rok za izdajo dovoljenja pa je 60 dni oziroma v preprostih postopkih 30 dni. Upravni organi vse podatke pridobivajo sami po uradni dolžnosti.

Kako je mogoče postopke pospešiti?
Največ zastojev in težav je zaradi nepopolnih in napačno vloženih vlog. Zato je potrebno dodatno dopolnjevanje vlog, kar podaljšuje čas reševanja in povzroča delo tako vlagateljem kot upravni enoti in zavodu za zaposlovanje. Tako je koristno dobro poznavanje zakonodaje o zaposlovanju tujcev in natančno izpolnjevanje vlog. Vendar podjetja poročajo tudi o sistemskih težavah, denimo o administrativnih zapletih, da se ne morejo pripraviti na določene usmeritve in da neuspešno kličejo referenta. Te težave mora rešiti država, med drugim z dodatnimi zaposlitvami na zavodu za zaposlovanje. Podjetjem bi koristilo več usposobljenega kadra za reševanje vlog ter za pomoč strankam pri pojasnjevanju pogojev in vlaganju vlog.

Kako je urejeno zaposlovanje delavcev iz Evropske unije v Sloveniji?
Državljani EU, Norveške, Islandije, Liechtensteina (države Evropskega gospodarskega prostora) in Švice za delo v Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Zaposlovanje evropskih državljanov je izenačeno z zaposlovanjem slovenskih državljanov. Delodajalec z delavcem sklene delovno razmerje skladno s slovensko delovnopravno zakonodajo. Z njim sklene pogodbo o zaposlitvi ter ga prijavi v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Prepovedana je vsaka diskriminacija na podlagi državljanstva glede dela, plačila in drugih delovnih razmer.

Ali državljani tretjih držav, ki že imajo dovoljenje za delo v eni od držav Evropske unije, potrebujejo dovoljenje tudi v Sloveniji?
Da. Vsaka država Evropske unije ima svojo zakonodajo o zaposlovanju tujcev iz tretjih držav. Dovoljenja, ki jih izda država EU, veljajo samo za zaposlitev ali delo v tisti državi. Za zaposlitev ali delo v Sloveniji takšen tujec potrebuje enotno dovoljenje in soglasje, izdano na podlagi slovenske zakonodaje v Sloveniji.

VIR: 
Delo, 18. 10. 2018, sta.si, Avtor: Nejc Gole

 


Natisni   E-naslov