Neverodostojna listina pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Natisni

Večkrat se v praksi srečamo s vprašanjem o dokazovanju verodostojnosti listin, dokumentov. 
Zato vam danes prilagamo eno izmed sodb sodišča na to temo.

Če je knjigovodska listina ovrednotena kot neverodostojna oziroma ugotovljene okoliščine vzbujajo dvom o njeni verodostojnosti, ima zavezanec v inšpekcijskem postopku možnost dokazovanja resničnosti zatrjevanega poslovnega dogodka, torej da so bile zaračunane storitve dejansko opravljene in da so bili odhodki potrebni za pridobitev obdavčljivih prihodkov, tudi z drugimi dokaznimi sredstvi.

Zavezanec ni predložil nobenih poslovnih listin (pogodb, poročil, specifikacij), ampak le pisna pojasnila, ki pa so bila vsebinsko ocenjena kot neargumentirana in neprepričljiva. Glede na navedeno tudi po mnenju sodišča tožeči stranki (zavezancu) ob ugotovljeni neverodostojnosti knjigovodskih listin ni uspelo dokazati resničnosti poslovnih dogodkov in tega, da so bili odhodki po spornih računih potrebni za pridobivanje prihodkov.

Zato je odločitev davčnega organa, da se evidentirani odhodki ne priznajo kot davčno priznani odhodki, pravilna.

VIR: IKS